Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Vidovszky Júlia (a továbbiakban: Szolgáltató) által, a 1015 Budapest, Batthány utca 51 szám alatt üzemeltetett jóga stúdió (továbbiakban: jóga stúdió), használatának általános feltételeit, az alábbiak szerint:
Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató személyzetére, szerződött partnereire, az Edzőre, illetve a Vendégekre, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.
A Feelgood yoga jóga stúdió üzemeltetőjének adatai:
Név: Vidovszky Júlia egyéni vállalkozó
Képviselő: Vidovszky Júlia ügyvezető
Székhely: 1124 Budapest, Fodor utca 141.
Adószám: 57128566-1-33
Honlap címe: https://www.feelgoodyoga.hu/ https://www.feelgoodstudio.net/
A fitneszterem vezetője: Vidovszky Júlia Telefon: +3670/632-5346
E-mail: julia@feelgoodstudio.net
1./ Felek, hatály, fogalmak
A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra. Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
A Szolgáltató, a Vendégek illetve az Edzők (szerződéses partnerek) között a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal jön létre szerződés.
A Vendéggel a szerződés akkor jön létre, ha bejelentkezett a jóga stúdióba és a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő elektronikus úton kifizeti a szolgáltatás árát. A regisztrációval illetve a bejelentkezéssel a Vendég elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég illetve az Edző vonatkozásában kizáró feltételt állapítson meg.
A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési
tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója illetve a jelen ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján.
A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező, mind a vállalati Vendégekre is.
A jóga stúdió berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és a saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetőek igénybe. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.
Amennyiben a jóga stúdió vagy bármely részlegének karbantartása miatt, a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.
A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa az érdekelteket.
A napijegyek, bérletek érvényességét a Vendég nem változtathatja meg, arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást bármely okból nem tudta/tudja igénybe venni. Ha a Vendég, a meghatározott napra szóló jegyet az adott napon, a bérletet a bérlet beválthatóságának napjáig nem használja fel, elveszti a jogosultságát a szolgáltatás igénybevételére. A megvásárolt, de a Vendég hibájából igénybe nem vett
szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
2./ Az igénybe vehető szolgáltatások
A jóga stúdió jóga és rekreációs szolgáltatásokat nyújt Vendégei számára.
Az igénybe vehető szolgáltatások listája, és a szolgáltatások mindenkori árlistája megtalálható a Szolgáltató honlapján.
3./ Az igénybe vehető szolgáltatások árai:
Az aktuális árak a jóga stúdió honlapján olvashatók. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, ami nem érinti a már megváltott bérletek árát, a megváltott bérletek érvényességének tartama alatt. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
4./ Jegy és bérlet
A szolgáltatások napijegy vagy bérlet megvásárlásával vehetők igénybe.
A jegy és bérlet vásárlási lehetőségekről és aktuális feltételeikről a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben és ennek módosításai során tájékoztatja a Vendégeket és üzleti partnereket.
Napijegy – a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít a nyitvatartási időben, a belépéstől számított 24 órán keresztül.
A Szolgáltató a vásárlástól számított 60 napig érvényes, 10 alkalmas bérletet bocsát ki.
A bérletek érvényességének kezdő napja a vásárlás napja. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) – a 10 alkalmas bérlet 10 alkalom belépésére jogosít.
A Szolgáltató cégekkel kötött megállapodás alapján vállalati bérleteket is kiad. Ennek feltételeit, érvényességi idejét, a jogosultak körét a cégekkel kötött külön szerződések tartalmazzák.
A szerződések eltérő kikötése hiányában a jelen ÁSZF és a Házirend előírásai a vállalati bérletekre és azok igénybe vevőire is kiterjednek.
A jegy és a bérlet a Vendég személyéhez kötött, a jegy vagy a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. Sem a jegy sem a bérlet nem adható el, nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható. illetve nem kölcsönözhető harmadik fél részére, kivéve a vállalati bérletre vonatkozó egyedi szerződéses feltételek esetében.
5./ A jegy-, illetve bérletvásárlás és a fizetés módja
Jegy és bérlet csak a Szolgáltató honlapján történő regisztrációt követően, okos telefonon keresztül váltható, bankkártyával illetve elektronikus úton történő fizetéssel vagy készpénzes fizetéssel. A fizetés minden esetben egyösszegben történik. A
Szolgáltató jogosult számla kiállítására.
A Vendég nem állhat el a jegy illetve bérletvásárlással létrejött szerződéstől, ha a szolgáltatás igénybevételét megkezdte. Az egész jóga stúdióra kiterjedő üzemszünet (hatóság által elrendelt karantén) esetén a már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a korlátozás időtartamával.
Az online bankkártyás fizetések a OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg.
OTP SimplePay fizetés esetén a vásárló elfogadja a következő nyilatkozatot: tudomásul veszem, hogy Vidovszky Júlia által, a 1015 Budapest, Batthány utca 51. szám alatt üzemeltetett jóga stúdió www.feelgoodyoga.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím, név és számlázási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
I acknowledge the following personal data stored in the user account of Julia Vidovszky, 1015 Budapest, Batthány utca 51. www.feelgoodyoga.hu I acknowledge the following personal data stored in the user account of be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, email address and billing details.
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, email address and billing details.
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
6./ A jegy-, illetve bérlet átvétel módja
A jegy és bérlet vásárlást intéző applikáció, a fizetést követően egy egyedi QR belépési kódot generál amit a Vendég telefonjára, elektronikus úton küld meg, és ezzel lehet a jóga stúdióba belépni és távozni.
A Szolgáltatót a Vendég által tévesen illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
7./ A szolgáltatás igénybevételének módja, igénybe vehető időpontok,
A jóga stúdió egyedi nyitvatartással működik. Üzemszünet esetén a váltott jegy illetve bérlet érvényességi időtartama arányosan meghosszabbodik.
A Szolgáltatónak joga van egyedi döntés alapján, a rendkívüli okok (pl. orvosi igazolással igazolt sérülés, eltiltás esetén ) miatt igénybe nem vett jegy illetve bérlet felhasználását más időpontban engedélyezni.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a Vendéget azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül a Vendég által megadott adatok alapján elektronikusan tájékoztatni.
8./ A Vendég jogai és kötelezettségei:
A Vendég köteles az érvényes ÁSZF-et és a Házirendet illetve a Szolgáltató képviselőjének utasításait betartani.
A Vendég köteles a regisztrációt követően, a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14-és 18 éves gyermek csak a szülő / törvényes képviselő előzetes jóváhagyásával, és felnőtt felügyelete mellett vehesse igénybe a jóga stúdió szolgáltatásait. A szülő / törvényes képviselő jóváhagyása írásos, két tanús formához kötött. A kiskorú jóga stúdióbeni magatartásáért, az általa okozott kár megtérítéséért a szülő illetve a felügyeletet gyakorló Vendég egyetemlegesen felel.
14 éven aluliak a jóga stúdióban nem tartózkodhatnak.
A Vendég a jegyet illetve bérletet semmilyen formában nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a jegy vagy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre azzal, hogy 18.életévet be nem töltött Vendég kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat a stúdióban.
A Vendég az általa a jóga stúdió teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni. A helyiségekben vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.
A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz kezelésére szolgáló email cím a következő: julia@feelgoodstudio.net. A Vendég a jóga stúdióba
történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a szolgáltató rögzítse a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.
9./ A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a jóga stúdióban.
A jóga stúdió egyedi nyitva tartás szerint üzemel, mindenkori nyitvatartási ideje a honlapon kerül kiírásra. A Szolgáltató jogosult módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját honlapján (https://www.feelgoodyoga.hu/) közzétenni és ezzel a Vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jóga stúdió egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére.
A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. A Vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. Szolgáltatásai során keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató ÁSZF-je illetve a Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása a jóga stúdióból
való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával. Amennyiben a Vendég az Általános Szerződési Feltételeket illetve a jóga stúdió házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevételének lehetőség megtagadható. A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatóság bevonásával is eljárni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vendég által korábban megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató a Vendég részére visszafizeti.
Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a jóga stúdió területére történő belépést megtiltani. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- az informatikai, elektronikai eszközökért sem. Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és a Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.
A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak
következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg kell, hogy tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket , használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a jóga stúdió helyiségeit,
– a Vendég a jóga stúdió biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató képviselőivel, alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
– a Vendég fertőző betegségben szenved,
– a Szolgáltató tilalma ellenére kereskedelmi vagy marketing tevékenységet folytat a jóga stúdió területén,
megszegi az ÁSZF illetve a Házirend bármely előírását.
A Vendégek által a jóga stúdióban hagyott értéktárgyakat a Fitneszterem 14 napon keresztül tárolja és amennyiben ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, az értéktárgyat a Szolgáltató megsemmisítheti.
Házirend
A.) Magatartási szabályok
A jóga stúdióban a Vendég csak a saját felelősségére végezheti a tevékenységet, illetve használhatja a jóga stúdió helyiségeit, eszközeit, szolgáltatásait. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni. A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a neki felróható károkozásért – nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vendég köteles ügyelni mások testi épségére, egészségére. A termekbe sportital, frissítő, folyadék kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját felelősségére elvégeztetni.
A napijegy az adott alkalommal egyszeri belépésre, a bérlet pedig időtartama alatt a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. A bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatóak fel, és minden bérlet 60 napig érvényes. A bérlet lejárta miatt fel nem használt alkalmak elvesznek, és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőség. A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitva tartásától eltérően, rövidebb ideig zárva tartson. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jóga stúdió egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére. Az edzés eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. A Szolgáltató képviselőinek, a jóga stúdió munkatársainak illetve az edzők utasításait a Vendég köteles betartani.
B.) Tilalmak
Utcai cipővel a jóga stúdióba belépni tilos.
A jóga stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:
i. a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
ii. a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettség terheli.
Tilos a menekülőkapuk megközelítését akadályozni, elzárni, azokat indokolatlanul kinyitni, ez utóbbi kizárólag vészhelyzetben engedélyezett / pl. tűz esetén /. E szabály megszegésének következménye a jóga stúdióból való azonnal kizárás. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet a jóga stúdió területén. Tilos továbbá a jóga stúdió egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A Szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen. A jóga stúdió mindenkori nyitvatartási ideje a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Vendég elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt elektronikus formájában továbbít a Vendég részére.
A jóga stúdió területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. 14 és 18 év közöttiek csak írásos szülői (törvényes képviselői) jóváhagyással és nagykorú Vendég felügyelete mellett vehetik igénybe a jóga stúdió szolgáltatásait. Azon személyek, akik
mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, a jóga stúdió szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe.
C.) Vitás kérdések rendezése:
A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, a Polgári
Törvénykönyv szabályai az irányadók.
D.) Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján való közzététele napján lép hatályba és visszavonásig illetve módosításig vagy új ÁSZF elfogadásáig marad hatályban. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltató honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Szolgáltató a Vendégeket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatja.
Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF további
rendelkezéseinek érvényességét. Budapest, 2021.09.30.
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Vidovszky Júlia (a továbbiakban: Szolgáltató) által, a 1015 Budapest, Batthány utca 51 szám alatt üzemeltetett jóga stúdió (továbbiakban: jóga stúdió), használatának általános feltételeit, az alábbiak szerint:
Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató személyzetére, szerződött partnereire, az Edzőre, illetve a Vendégekre, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.
A Feelgood yoga jóga stúdió üzemeltetőjének adatai: Név: Vidovszky Júlia egyéni vállalkozó
Képviselő: Vidovszky Júlia ügyvezető
Székhely: 1124 Budapest, Fodor utca 141.
Adószám: 57128566-1-43
Honlap címe: https://www.feelgoodyoga.hu/ A fitneszterem vezetője: Vidovszky Júlia Telefon: +3670/632-5346
E-mail: julia@feelgoodstudio.net
1./ Felek, hatály, fogalmak
A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra. Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
A Szolgáltató, a Vendégek illetve az Edzők (szerződéses partnerek) között a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal jön létre szerződés.
A Vendéggel a szerződés akkor jön létre, ha bejelentkezett a jóga stúdióba és a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő elektronikus úton kifizeti a szolgáltatás árát. A regisztrációval illetve a bejelentkezéssel a Vendég elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég illetve az Edző vonatkozásában kizáró feltételt állapítson meg.
A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési
tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója illetve a jelen ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján.
A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező, mind a vállalati Vendégekre is.
A jóga stúdió berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és a saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetőek igénybe. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.
Amennyiben a jóga stúdió vagy bármely részlegének karbantartása miatt, a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.
A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa az érdekelteket.
A napijegyek, bérletek érvényességét a Vendég nem változtathatja meg, arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást bármely okból nem tudta/tudja igénybe venni. Ha a Vendég, a meghatározott napra szóló jegyet az adott napon, a bérletet a bérlet beválthatóságának napjáig nem használja fel, elveszti a jogosultságát a szolgáltatás igénybevételére. A megvásárolt, de a Vendég hibájából igénybe nem vett
szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
2./ Az igénybe vehető szolgáltatások
A jóga stúdió jóga és rekreációs szolgáltatásokat nyújt Vendégei számára.
Az igénybe vehető szolgáltatások listája, és a szolgáltatások mindenkori árlistája megtalálható a Szolgáltató honlapján.
3./ Az igénybe vehető szolgáltatások árai:
Az aktuális árak a jóga stúdió honlapján olvashatók. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, ami nem érinti a már megváltott bérletek árát, a megváltott bérletek érvényességének tartama alatt. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
4./ Jegy és bérlet
A szolgáltatások napijegy vagy bérlet megvásárlásával vehetők igénybe.
A jegy és bérlet vásárlási lehetőségekről és aktuális feltételeikről a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben és ennek módosításai során tájékoztatja a Vendégeket és üzleti partnereket.
Napijegy – a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít a nyitvatartási időben, a belépéstől számított 24 órán keresztül.
A Szolgáltató a vásárlástól számított 60 napig érvényes, 10 alkalmas bérletet bocsát ki.
A bérletek érvényességének kezdő napja a vásárlás napja. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) – a 10 alkalmas bérlet 10 alkalom belépésére jogosít.
A Szolgáltató cégekkel kötött megállapodás alapján vállalati bérleteket is kiad. Ennek feltételeit, érvényességi idejét, a jogosultak körét a cégekkel kötött külön szerződések tartalmazzák.
A szerződések eltérő kikötése hiányában a jelen ÁSZF és a Házirend előírásai a vállalati bérletekre és azok igénybe vevőire is kiterjednek.
A jegy és a bérlet a Vendég személyéhez kötött, a jegy vagy a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. Sem a jegy sem a bérlet nem adható el, nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható. illetve nem kölcsönözhető harmadik fél részére, kivéve a vállalati bérletre vonatkozó egyedi szerződéses feltételek esetében.
5./ A jegy-, illetve bérletvásárlás és a fizetés módja
Jegy és bérlet csak a Szolgáltató honlapján történő regisztrációt követően, okos telefonon keresztül váltható, bankkártyával illetve elektronikus úton történő fizetéssel vagy készpénzes fizetéssel. A fizetés minden esetben egyösszegben történik. A
Szolgáltató jogosult számla kiállítására.
A Vendég nem állhat el a jegy illetve bérletvásárlással létrejött szerződéstől, ha a szolgáltatás igénybevételét megkezdte. Az egész jóga stúdióra kiterjedő üzemszünet (hatóság által elrendelt karantén) esetén a már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a korlátozás időtartamával.
6./ A jegy-, illetve bérlet átvétel módja
A jegy és bérlet vásárlást intéző applikáció, a fizetést követően egy egyedi QR belépési kódot generál amit a Vendég telefonjára, elektronikus úton küld meg, és ezzel lehet a jóga stúdióba belépni és távozni.
A Szolgáltatót a Vendég által tévesen illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
7./ A szolgáltatás igénybevételének módja, igénybe vehető időpontok,
A jóga stúdió egyedi nyitvatartással működik. Üzemszünet esetén a váltott jegy illetve bérlet érvényességi időtartama arányosan meghosszabbodik.
A Szolgáltatónak joga van egyedi döntés alapján, a rendkívüli okok (pl. orvosi igazolással igazolt sérülés, eltiltás esetén ) miatt igénybe nem vett jegy illetve bérlet felhasználását más időpontban engedélyezni.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a Vendéget azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül a Vendég által megadott adatok alapján elektronikusan tájékoztatni.
8./ A Vendég jogai és kötelezettségei:
A Vendég köteles az érvényes ÁSZF-et és a Házirendet illetve a Szolgáltató képviselőjének utasításait betartani.
A Vendég köteles a regisztrációt követően, a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14-és 18 éves gyermek csak a szülő / törvényes képviselő előzetes jóváhagyásával, és felnőtt felügyelete mellett vehesse igénybe a jóga stúdió szolgáltatásait. A szülő / törvényes képviselő jóváhagyása írásos, két tanús formához kötött. A kiskorú jóga stúdióbeni magatartásáért, az általa okozott kár megtérítéséért a szülő illetve a felügyeletet gyakorló Vendég egyetemlegesen felel.
14 éven aluliak a jóga stúdióban nem tartózkodhatnak.
A Vendég a jegyet illetve bérletet semmilyen formában nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a jegy vagy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre azzal, hogy 18.életévet be nem töltött Vendég kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat a stúdióban.
A Vendég az általa a jóga stúdió teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni. A helyiségekben vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.
A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz kezelésére szolgáló email cím a következő: julia@feelgoodstudio.net. A Vendég a jóga stúdióba
történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a szolgáltató rögzítse a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.
9./ A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a jóga stúdióban.
A jóga stúdió egyedi nyitva tartás szerint üzemel, mindenkori nyitvatartási ideje a honlapon kerül kiírásra. A Szolgáltató jogosult módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját honlapján (https://www.feelgoodyoga.hu/) közzétenni és ezzel a Vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jóga stúdió egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére.
A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. A Vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. Szolgáltatásai során keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató ÁSZF-je illetve a Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása a jóga stúdióból
való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával. Amennyiben a Vendég az Általános Szerződési Feltételeket illetve a jóga stúdió házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevételének lehetőség megtagadható. A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatóság bevonásával is eljárni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vendég által korábban megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató a Vendég részére visszafizeti.
Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a jóga stúdió területére történő belépést megtiltani. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- az informatikai, elektronikai eszközökért sem. Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és a Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.
A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak
következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg kell, hogy tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket , használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a jóga stúdió helyiségeit,
– a Vendég a jóga stúdió biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató képviselőivel, alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
– a Vendég fertőző betegségben szenved,
– a Szolgáltató tilalma ellenére kereskedelmi vagy marketing tevékenységet folytat a jóga stúdió területén,
megszegi az ÁSZF illetve a Házirend bármely előírását.
A Vendégek által a jóga stúdióban hagyott értéktárgyakat a Fitneszterem 14 napon keresztül tárolja és amennyiben ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, az értéktárgyat a Szolgáltató megsemmisítheti.
Házirend
A.) Magatartási szabályok
A jóga stúdióban a Vendég csak a saját felelősségére végezheti a tevékenységet, illetve használhatja a jóga stúdió helyiségeit, eszközeit, szolgáltatásait. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni. A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a neki felróható károkozásért – nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vendég köteles ügyelni mások testi épségére, egészségére. A termekbe sportital, frissítő, folyadék kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját felelősségére elvégeztetni.
A napijegy az adott alkalommal egyszeri belépésre, a bérlet pedig időtartama alatt a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. A bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatóak fel, és minden bérlet 60 napig érvényes. A bérlet lejárta miatt fel nem használt alkalmak elvesznek, és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőség. A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitva tartásától eltérően, rövidebb ideig zárva tartson. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jóga stúdió egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére. Az edzés eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. A Szolgáltató képviselőinek, a jóga stúdió munkatársainak illetve az edzők utasításait a Vendég köteles betartani.
B.) Tilalmak
Utcai cipővel a jóga stúdióba belépni tilos.
A jóga stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:
i. a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
ii. a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettség terheli.
Tilos a menekülőkapuk megközelítését akadályozni, elzárni, azokat indokolatlanul kinyitni, ez utóbbi kizárólag vészhelyzetben engedélyezett / pl. tűz esetén /. E szabály megszegésének következménye a jóga stúdióból való azonnal kizárás. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet a jóga stúdió területén. Tilos továbbá a jóga stúdió egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A Szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen. A jóga stúdió mindenkori nyitvatartási ideje a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Vendég elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt elektronikus formájában továbbít a Vendég részére.
A jóga stúdió területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. 14 és 18 év közöttiek csak írásos szülői (törvényes képviselői) jóváhagyással és nagykorú Vendég felügyelete mellett vehetik igénybe a jóga stúdió szolgáltatásait. Azon személyek, akik
mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, a jóga stúdió szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe.
C.) Vitás kérdések rendezése:
A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, a Polgári
Törvénykönyv szabályai az irányadók.
D.) Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján való közzététele napján lép hatályba és visszavonásig illetve módosításig vagy új ÁSZF elfogadásáig marad hatályban. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltató honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Szolgáltató a Vendégeket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatja.
Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF további
rendelkezéseinek érvényességét. Budapest, 2021.09.30.